Модуль math

Вбудований модуль math в Python надає набір функцій для виконання математичних, тригонометричних і логарифмічних операцій. Деякі з основних функцій модуля:

 • pow (num, power): зведення числа num в ступінь power
 • sqrt (num): квадратний корінь числа num
 • ceil (num): округлення числа до найближчого найбільшого цілого
 • floor (num): округлення числа до найближчого найменшого цілого
 • factorial (num): факторіал числа
 • degrees (rad): конвертування з радіан в градуси
 • radians (grad): конвертування з градусів в радіани
 • cos (rad): косинус кута в радіанах
 • sin (rad): синус кута в радіанах
 • tan (rad): тангенс кута в радіанах
 • acos (rad): арккосинус кута в радіанах
 • asin (rad): арксинус кута в радіанах
 • atan (rad): арктангенс кута в радіанах
 • log (n, base): логарифм числа n по підставі base
 • log10 (n): десятковий логарифм числа n

Приклад застосування деяких функцій:

import math
 
# Зведення числа 2 в ступінь 3
n1 = math.pow(2, 3)
print(n1) # 8
 
# Ту ж саму операцію можна виконати так
n2 = 2 ** 3
print(n2)
 
# Зведення в квадрат
print(math.sqrt(9)) # 3
 
# Найближчим найбільше ціле число
print(math.ceil(4.56)) # 5
 
# Найближчим найменше ціле число
print(math.floor(4.56)) # 4
 
# Переклад з радіан в градуси
print(math.degrees(3.14159)) # 180
 
# Переклад з градусів в радіани
print(math.radians(180)) # 3.1415 .....
# косинус
print(math.cos(math.radians(60))) # 0.5
# cінус
print(math.sin(math.radians(90))) # 1.0
# тангенс
print(math.tan (math.radians(0))) # 0.0
 
print(math.log(8,2)) # 3.0
print(math.log10(100)) # 2.0

Також модуль math надає ряд вбудованих констант, такі як PI і E:

import math
radius = 30
# Площа кола з радіусом 30
area = math.pi * math.pow(radius, 2)
print(area)
 
# Натуральний логарифм числа 10
number = math.log(10, math.e)
print(number)